Riet hout Hobo en Alt Hobo

RIETHOUT IN BUISJES  Per Kg.
Neuranter  10/10,5mm.    Hobo    Alt Hobo   Barok Hobo
Glotin                               Hobo    Alt Hobo   Hobo d'Amore
Rigotti        10/10,5mm.    Hobo    Alt Hobo
 
RIETHOUT
GLOTIN
Geschaafd                                Per 100   Hobo, Alt Hobo, Hobo d'Amore,  Bariton Hobo 
Geschaafd, gesneden en geplooid Per 10   Hobo, Alt Hobo, Hobo d'Amore,  Bariton Hobo
Geschaafd, gesneden en geschuurd Per 10 Hobo,   Barok Hobo
 
NEURANTER
Geschaafd              Per 100 Hobo, Alt Hobo, Hobo d'Amore, Bariton Hobo, Barok Hobo
Geschaafd, gesneden en geplooid Per 10 Hobo, Alt Hobo, Hobo d'Amore, Bariton Hobo
Geschaafd, gesneden en geschuurd Per 10 Hobo, Alt Hobo, Barok Hobo
 
 
RIGOTTI
Geschaafd             Per 100 Hobo, Alt Hobo, Hobo d'Amore, Bariton Hobo, Barok Hobo
Geschaafd, gesneden en geplooid Per 10 Hobo, Alt Hobo, Hobo d'Amore
Geschaafd, gesneden en geschuurd Per 10 Hobo, Alt Hobo, Hobo d'Amore